Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

MLL:n Kalvolan yhdistys

mll.kalvola@gmail.com


2. Yhteyshenkilö

Marianne Harjanne

marianne.harjanne@gmail.com

0504410722


3. Rekisterin nimi

Tapahtumien/kerhojen osallistuja- ja tiedotusrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään

Henkilötietoja käsittelevät jäsenvastaava, rahastonhoitaja, sihteeri ja kerhovastaava.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

MLL:n Kalvolan yhdistys käsittelee henkilötietoja yhdistyksen kerhoon/tapahtumaan osallistumista varten. Tapahtumaan/kerhoon osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Henkilön antamia yhteystietoja saatetaan käsitellä myös uutiskirjeen lähettämiseen sekä markkinointiin.


6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.


7. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa tapahtumaan ilmoittautuneen etu- ja sukunimi- sekä mahdollisia yhteystietoja ja tapahtumaan liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää myös seuraavia tietoja: Kalvolan yhdistyksen jäsenyys,  sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika tai allergiatiedot.

Lisäksi maksullisessa tapahtumista tallennetaan maksutiedot, joiden osalta käsittelyn suorittaa MLL:n Kalvolan yhdistys.


8. Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot ja laskutuksen tietokanta.


9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään tarvittaessa määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.  Tulostetut rekisterit säilytetään lukitussa tiloissa, joihin pääsy on vain yhdistyksen nimeämillä henkilöillä.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

- pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

- tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

- niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.


12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.2.2021.